FORSIDE HVENEGAARDEN OPHAV BILLEDER DOKUMENTER KONTAKT
 • Barn 1 • Barn 2 • Barn 3 • Barn 4 • Barn 5 • Barn 6 • Barn 7 • Barn 8 • Barn 9 • Barn10 • Barn11 • Barn12 •

 

Læs også:

Om Hvenegaard i Uddrag af bogen: Ryslinge Sogns Historie 2, her

Mads Møller og Mette
(Uddrag af bogen: Ryslinge sogns historie; side 130-131, af H M Henriksen 1955 her

Røvereden
Brev af Valgmenighedspræst Torkild Skat Rørdam til maleren Ove Sternow om Hvenegaarden ca. 1915 her

Kort og Matrikelstyrelsen
har lagt gamle matrikelkort på nettet og man kan finde Hvenegaarden
her

 

Hvenegaard 1906


Hvenegaard ca 1914-16


Hvenegaard 1935


Hvenegaard 1939


Hvenegaard 1952 


Hvenegaard 1954


Hvenegaard 1992


Hvenegaard 2008

Hvenegaards Historie

Ejere af Hvenegaard:
1664 -1688 Rygaard Hovedgaard
1739 - 1791 Mads Jørgen Mølle, Krumstrup
(1787- 1788 udflyttet og opbygget på Hvene Skifte)
1791 - 1795 Kammerjunker Knud Juel, Krumstrup
1795 - 1827 Peder Jørgensen
1827 - 1831 enkefru Karen Svenddatter
1831 - 1853 Jens Pedersen
1853 - 1863 enkefru Ane Kirstine PedersDatter Hvenegaard
1863 - 1866 Peder Jensen Hvenegaard
1866 - 1910 Jens Pedersen Lange
1910 - 1918 Niels Christian Jørgensen, Frydenlund
1918 - 1956 Vilhelm Jørgensen Frydenlund
1956 - 1972 Anna og Eskild Rasmussen
1972 - 1973 Aage Pedersen, Højvang
1973 - 1984 Frank Andersen
1984 - 1989 Lone og Tune Holm
1989 - Helle Balle og Per Hansen

Den oprindelige gård lå i byen Lørup, Ryslinge Sogn, omtrent der, hvor bryggeriet lå. Den blev, ligesom mange andre gårde, udflyttet under landboreformen i sidste halvdel af 1700-tallet. En af reformerne gik ud på, at få samlet gårdenes jorder i én jordlod. På den måde skulle bonden ikke, som tidligere, arbejde på de mange spredte agre, der ofte lå langt fra gården.
Der står på det gamle Matrikelkort fra Lørup 1810-1851 "Denne Part tilhører den Nye Opbÿgde Øde Gaard som her paa er udsat og nu kaldes Hvenegaard og er 579.840 € Al til Krumstrup" , omregnet ca. 41 td. land, og senere 747.260 Kvadratalen, eller godt 53 td. land.  
[se matrikelkortet her].

Hvenegaard blev flyttet fra Lørup By i årene 1787- 88 og påny opbygget på Hvenet Skifte og Kragebuk Agre længst ude i Kirkemarken, på Matr. nr. 2 Lørup By, Ryslinge sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. Det var Mads Jørgen Møller, der i årene 1782-91 var ejer af hovedgården Krumstrup, som fik Hvenegaard flyttet. Gården var oprindelig firlænget, bygget af bindingsværk på kampestensfundament. Efter sigende skal det have været en usædvanlig smuk gård. De håndværkere, der senere var med til at nedrive udbygningerne, skal have udtalt, at bindingsværket var meget svært og næsten ikke til at rive fra hinanden.
 Gårdens nye navn må formodes at være afledt af, at græsarten Hvene (Fioringræs: Agrostis stoloifera og Agrostis capillaris) har vokset, hvor gården blev bygget eller på dens jorder, som for en del var engareal langs med Sallinge Å.

Den tidligste gård hørte fra 1664 - 1688 til Rygaard og blev beboet af Christoffer Eriksen og af Niels Hansen. Fra 1739 til 1795 var den fæstegård under Krumstrup Hovedgaard. Den blev i den periode, mens den stadig lå i Lørup By, beboet af Rasmus Nielsen.

Senere, efter i en periode at have stået øde, blev den af ejeren, Mads Jørgen Møller på Krumstrup, udflyttet til nuværende matrikel. Godsejeren byggede Hvenegaard til sin husholderske og kæreste Mette PedersDatter, som menes at have fæstet gården i få år.
Læs legender om Mads & Mette fra Krumstrup
her og her

Den 29/11 1792 blev stamfaderen til familien Hvenegaard, Peder Jørgensen fra Øster-Skerninge, Mettes efterfølger. Indfæstningen var 500 Rigsdaler (Rd) og Landgildepenge 30 Rd. 2 gæs og 2 høns årlig. Men allerede 3 år senere, den 17. december 1795 købte han gården af Krumstrups nye ejer, kammerjunker Knud Juel, for 1000 rdl. Der var dog klausul på jagtretten idet kammerherre Eichstedt på Boltinggaard, i sin levetid havde jagtretten.
Peder Jørgensen udvidede Hvenegaard ved jordkøb fra Fogedgaarden, men det kom siden til at komplettere nabogården Frydenlund og Vestergaard, nu Højagergaards yderste mark. I 1811 tilkøbte Peder Jørgensen også et tørvemål i Glue long for 50 rd.

På overnævnte matrikelkort kan man også finde både PederJørgensen og svigersønnen Jens Pedersens navne.

Peder Jørgensen døde i 1827. Hans enke, Karen SvendsDatter, styrede derefter gården til hun den 8. september 1831 - efter samfrændeskifte - overdrog Hvenegaard til svigersønnen Jens Pedersen for 2000 Rd. sedler + aftægt til værdi 300 rd. sølv.

Jens Pedersen døde 23. februar 1853. Derefter hensad hans enke Anne Kirstine PedersDatter Hvenegaard, i uskiftet bo indtil hun 26. juni1863, vederlagsfrit, mod at sønnen overtog gælden, overdrog gården til sin yngste søn, Peder Jensen Hvenegaard.

Peder Jensen Hvenegaard valgte at sælge Hvenegaard den 20. december 1866 for 12.000 Rd., hvorved den, efter 74 år, gled ud af familien.

Den nye ejer, Jens Pedersen Lange fra Langæble, havde gården i 44 år. I 1910 solgte han den for 32.000 kr. til Niels Christian Jørgensen fra nabogården Frydenlund. Denne nedbrød gårdens gamle udlænger og opførte nye i stedet, samt ombyggede stuehuset, hvorved bI.a. den udvendige symetri gik tabt. I en periode omkring 1916 boede sønnen Vilhelm, der var forvalter, og hans storesøster Marie, der var ansat som husholderske på Hvenegaard.

I 1918 solgte Niels Christian så gården til sønnen Vilhelm Jørgensen Frydenlund.

Vilhelm  frasolgte den 3. januar 1947 20 td. land af den dårligste jord til skibsreder Chr. Clausen, Svendborg, som dengang ejede Boltinggaard i Ringe sogn, således, at gårdens areal nu var ca. 34 td. land.

Den 6. maj 1956 døde Vilhelm Jørgensen Frydenlund, som enkemand, men allerede den 15. februar 1956 havde han solgt Hvenegaard til datteren og svigersønnen, Anna og Eskild Rasmussen. Det skete i forbindelse med hans kones død. Gården blev købt for ejendommens vurdering, 98.370 kr.

l 1972 blev gården, grundet Eskilds dårlige helbred, videresolgt - nærmest i panik - til naboen Aage Pedersen, "Højvang", til 240.000 kr. (100.000 kr. under prisen). Aage Pedersen beholdt størstedelen af jorden, men solgte året efter bygningerne og 3 td. land for 170.000 kr. Herefter ophørte Hvenegaard med at eksistere som landbrugsejendom.

Det var  plejehjemsleder Frank Andersen og hans hustru, som  i 1973 købte Hvenegaard. De boede der indtil 15.oktober1984, hvor gården blev solgt til Lone og Tune Holm for 740.000 kr.

I dag er det Helle Balle og Per Hansen, som ejer Hvenegaard. Det har de gjort siden november 1989. De har udført et kæmpe renoveringsarbejde, som har betydet, at Hvenegaard i dag fremstår smukkere end nogensinde.

Se fotos fra 2008 her

Kilder:
Hm Henriksen: Ryslinge Sogns Historie 1955
Uddrag af bogen: Ryslinge Sogns Historie 2
Folketællingerne
Danske Slotte og Herregårde VII 1965, side 371-80
Svendborg Amt årsskrift 1911. side 185-86
Udskrifter af Sunds-Gudme herreders Skøde- og Panteprotokoller
Medd. fra august 1950 af den 90-årige enkefru Lange. Tullebrinke Svendborg.
Et tilfælde af "Vandalismen i Fyen
 

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2016 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
Vivian@kerte.dk
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.